انتخاب محل ریف مصنوعی یک فرایند پیچیده است که بر اساس چند عامل (مثل محیط و وضعیت اجتماعی اقتصادی) صورت می گیرد و به ترکیب روش های GIS و ES و MCDM از جمله AHP نیاز دارد (مالکزوسکی 1999، معین‌الدین و همکاران 2010). این مقاله یک MCDM مبتنی بر GIS را معرفی می کند که از داده تایید میدانی برای شناسائی مناسب ترین محل ها برای ایجاد ریف های مصنوعی در جزیره کیش خلیج فارس استفاده می کند. یافته های ما اثربخشی این روش در انتخاب محل های ریف مصنوعی را نشان می دهد.
محاسبه وزن‌های اصلی معیارها و تعیین رتبه جایگزین‌ها مهم‌ترین مرحله در مدل گزینش مکان است (معین‌الدین و همکاران 2010). وزن دهی یکی از اولین چالش‌ها در فرایند انتخاب مکان با استفاده از MCDM است (رادیارتا و همکاران 2011). بر طبق روش مقایسه‌های دوبه‌دو، وزن‌های معیار اصلی (فیزیکی، زیستی و مدیریتی) به ترتیب برابر با 0.565، 0.298 و 0.137 تعیین شدند. نتایج ما با نتایج کنیش و همکاران (2002)، بویتراگو و همکاران (2005) و رادیارتا و همکاران (2011) سازگار بودند. کنیش (2002) نشان داد که معیار اکولوژیکی (فیزیکی، زیستی) و عوامل اجتماعی اقتصادی به ترتیب برای انتخاب محل ساخت ریف های مصنوعی در هنگ‌کنگ از مهم‌ترین عوامل محسوب می‌شوند. همچنین بویتراگو و همکاران (2005) در ونزوئلا نشان دادند که معیار لجستیک، عوامل زیستی، مشخصات فیزیکی و عوامل اجتماعی اقتصادی اهمیت دارند و رادیارتا و همکاران (2011) نیز گفت که عوامل زیستی و زیرساخت اجتماعی در ژاپن مهم‌ترین معیار برای انتخاب محل ریف مصنوعی هستند. تحقیق ما نشان داد که عمق آب (0.157) مهم‌ترین زیرمعیار برای انتخاب مکان ساخت ریف های مصنوعی در جزیره کیش است. عمق آب بهینه باید دامنه‌ای از 7.5 تا m 10 (با وزن 0.067) داشته باشد. عمق عاملی حیاتی است چون بر پارامترهای فیزیکی شیمیائی (دما، نفوذ نور، رسوب)، گونه‌های آبی (دان 1995، لورته 2005)، قدرت و پایداری ریف های مصنوعی (اسپار 1999، U.S.D.C 2007)، حرکت کشتی و قایق‌ها (U.S.EPA 2006)، ایمنیِ ریف های مصنوعی نسبت به موج‌های مخرب (سیمن 2000) و مطلوبیت ریف ها از نگاه گردشگران، غواصان و ماهیگیران تفریحی (توماس 2006) اثر می‌گذارد. یافته‌های ما با یافته‌های چانگ (1985) و تسنگ و همکاران (2001) که متوجه شدند عوامل فیزیکی و عمق آب مهم‌ترین معیار و زیرمعیار انتخاب ساخت ریف های مصنوعی هستند، تطبیق دارند.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه مقاله فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  حتما در بخش موضوع، واژه ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.

 

ترجمه های مرتبط با این مطلب: ترجمه محیط زیست