این مقاله اولین مقاله از دو مقاله ای است که ابزار تحلیل مهندسی ترافیک عملی توسعه یافته توسط دفاتر  تحقیق و توسعه در FHWA را تشریح می کند. مقاله اول مدل را تشریح می کند و موارد لازم برای استفاده را بیان می کند و می گوید که سیستم چه چیزی را به کاربر عرضه می کند و کجا باید آن را استفاده کرد و محدودیت ها و هزینه های آن چیست. مقاله دوم هم کاربرد مدل در یک تحلیل از تقاطع دارای چراغ راهنمائی توسط بخش مهندسی ترافیک دپارتمان شاهراه های یوتا را نشان می دهد. یک کاربرد مهم مدل در مقاله دوم تشریح شده است و شبیه سازی آرایش مرحله بندی عملیات را نشان می دهد. از آنجا که قانون ایالتی اجازه بررسی میدانی این تحقیق را نمی دهد این کار توسط شبیه سازی انجام شده است.
اولین مرحله ای که باید در هنگام استفاده از مدل طی شود ساختن یک نمودار پیوند-گره است که شبکه خیابان واقعی را در کامپیوتر نشان می دهد. شکل 2 نقشه شریانی کوچک و نمودار پیوند-گره مرتبط با آن را نشان می دهد. پیوندها،  گسترش گره های دارای ارتباط متقابل جاده ای هستند. آنها تک جهته هستند و می توانند از نوع ورودی یا خروجی باشند یا اینکه در سیستم تحت مطالعه به حالت درونی باشند . گره ها نقاطی هستند که وسایل نقلیه به آن ها وارد، خارج یا کنترل می شوند مثلا می توان به تقاطع دارای چراغ های ترافیکی اشاره کرد. هر نمودار باید طول پیوند و جهت حرکت را نشان بدهد.
وقتی نمودار پیوند-گره ترسیم شد آنگاه مهندس باید داده ورودی لازم را جمع آوری کند. این شامل داده شمارش ورودی،شمارش حرکت چرخشی ( درصد خام) شکل های هندسی تقاطع و جاده،کانال سازی، نوع کنترل، زمان بندی عملیاتی مطلوب و مکان یابی تشخیص دهنده در صورت استفاده از این ابزار می شود. مهندس با قرار دادن این اطلاعات در جداول می تواند به سمت کد نویسی شکل های کارت 80 ستونی ساده شده ( شکل 3) برود تا اینکه از راهنمای کاربر ارائه شده توسط مدل استفاده کند.

حد ظرفیت : ظرفیت حامل برابر با نرخ جریان تعیین شده در بخش (a) و برابر 8 قطعه در دقیقه در نظر گرفته شده است. چون این نرخ بیشتر از نرخ تحویل مورد نیاز 1 قطعه در دقیقه است فرض می کنیم که حد ظرفیت ارضا شده است. کوو [7، 8] رهنمودهایی را برای تعیین نرخ جریانمورد نیاز که باید با ظرفیت حامل مقایسه شود ارائه می کند. کل تعداد قطعاتی که می تواند در حامل، بارگیری شود 40 عدد است که در پاسخ بخش (b) به دست آمد. این یک مقیاس جایگزین از ظرفیت سیستم حامل به ما می دهد.
اصل یکنواختی : فرض می کنیم که چون نرخ های بارگیری و تخلیه بار برابر هستند و ظرفیت نرخ جریان خیلی بیشتر از این نرخ بارگیری/تخلیه بار است پس بارگیری حامل به صورت یکنواخت در کل طول مسیرش امکان پذیر است. کوو [7، 8] شرایط کنترل اصل یکنواختی را تعریف می کند و خواننده برای مطالعه بیشتر به این مقاله اصلی ارجاع داده می شود.

نتایج موثر [16-14] تا حدی عمومی تر از کوو هستند و اجازه می دهند که بیش از یک ایستگاه بارگیری و تخلیه بار در سیستم حامل وجود داشته باشد . تحلیل مایر [11] نیز مسئله را به صورت یک مسئله احتمالی در نظر می گیرد و او چند معادله را برای عملکرد حامل بر اساس توزیع دو جمله ای استخراج می کند. خواننده علاقمند برای مطالعه بیشتر به مقاله های تحقیقی اصلی ارجاع داده می شود. همچنین نتایج این مقاله ها در کتاب نوشته شده توسط تامپکینز و وایت [20] و مقاله بررسی موث و وایت [17] ارائه شده است و خلاصه تحقیقات انجام شده در تئوری حامل را بیان می کند.

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شوند یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شوند.

برای سفارش ترجمه مقاله فوری از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه" ترجمه فوری مقاله  را ذکر کنید.