ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی دو رشته زبانی هستند که رابطه نزدیکی با هم دارند. این دو کار توسط یک فرد انجام نمی شوند. تفاوت مهارت ها، آموزش، استعداد و دانش زبانی موجود بین  مترجم کتبی و مترجم شفاهی به حدی زیادی است که افراد کمی هستند که هر دوکار را با موفقیت در سطح حرفه ای انجام بدهند.
در ظاهر، تفاوت بین ترجمه شفاهی و ترجمه کتبی فقط به رسانه مورد استفاده آنها مرتبط می شود، مترجم شفاهی به صورت شفاهی ترجمه می کند در حالیکه مترجم کتبی به صورت کتبی ترجمه می کند. هم ترجمه شفاهی و هم ترجمه نیاز به عشق به زبان و دانش عمیق از بیش از یک زبان دارند

مجموعه مهارت های مترجم های فنی

تفاوت مهارت ها خیلی بیشتر از شباهت های این دو شغل است. مهارت های کلیدی مترجم  کتبی عبارتند از توانائی درک زبان منبع و فرهنگ کشوری که متن اصلی در آن نوشته شده است و بعد استفاده از یک کتابخانه خوب از لغت نامه ها  و مواد مرجع برای نمایش شفاف و دقیق معنا به زبان هدف. به عبارت دیگر، در حالیکه مهارت های زبان شناسی و فرهنگی همچنان مهم هستند، مهم ترین شاخص یک مترجم خوب توانائی نوشتن خوب در زبان هدف است.
حتی افراد دوزبانه هم به ندرت منظورشان در یک موضوع خاص در هر دو زبان را به خوبی بیان می کنند و مترجمین خیلی متبحری وجود دارند که در ابتدا کاملا دوزبانه نبوده اند. یک مترجم کتبی خوب که از این محدودیت آگاه است، تنها اسنادی را که به زبان مادری خودش هستند ترجمه می کند. به این دلیل است که در سایت های ترجمه معتبر این قانون وجود دارد که مترجم های فنی تنها به زبان مادری خودشان ترجمه کنند و فقط ترجمه تخصصی انجام دهند.
از طرف دیگر، یک مترجم شفاهی باید بتواند که در یک لحظه بدون استفاده از فرهنگ لغت یا مواد مرجع تکمیلی دیگر به دو هر دو جهت ترجمه کند. مترجم های شفاهی باید توانائی های شنیدن فوق العاده ای برای ترجمه شفاهی همزمان داشته باشند. مترجم های شفاهی همزمان باید کلمه ای که گوینده زبان منبع در حال گفتن آن است را پردازش کنند و آن را به خاطر بسپارند و در عین حال خروجی ترجمه کلمات زبان هدف گوینده را در عرض 5 تا 10 ثانیه تولید کنند. مترجم های شفاهی باید مهارت های صحبت کردن عمومی عالی داشته باشند و ظرفیت فکری ترجمه سریع اصطلاح ها، عبارت های مصطلح و دیگر مرجع های خاص فرهنگی را به عبارت های مشابهی که مخاطب هدف قادر به درک آن است داشته باشند

کیفیت های لازم برای یک مترجم شفاهی

ترجمه شفاهی هم مانند ترجمه  به هنر تاویل مربوط می شود ، مترجم شفاهی صحبت های گوینده را در یک زبان می شنود و محتوای آنچه گفته شده است را درک می کند و بعد را درکش از معنای گفته ها را با استفاده از ابزارهای زبان هدف بیان می کند. به هر حال شما اگر کاملا یک فکر را را درک نکرده باشید نمی توانید آن را به کس دیگری توضیح بدهید و نمی توانید بدون تسلط بر موضوع هدف چیزی را ترجمه کتبی یا شفاهی کنید.
باید تاکید کرد که : وقتی که  شغل مترجم شفاهی را انتخاب می کنید، دانش تخصصی شما از موضوع هدف به اندازه تجربه ترجمه شفاهی شما مهم است

منبع : www.languagescientific.com