تعریف تخصص در ترجمه

برخی تحقیقات در مورد فرایند ترجمه وجود دارند که مترجم های حرفه ای را حتی اگر تجربه محدودی در یک زمینه تخصصی داشته باشند مترجم متخصص می نامند. در این تحقیق، مفهوم محدودتری از مترجم متخصص به کار برده می شود که بیشتر با مطالعات  تخصصی روان شناسی شناختی شباهت دارد. در این راستا، فرض ما این است که تخصص در ترجمه یک زیر رده از صلاحیت مترجم محسوب می شود و همه کسانی که صلاحیت ترجمه دارند، مترجم متخصص نیستند (تریکونن-کاندیت 2002:9) . در روان شناسی شناختی، تخصص در حوزه های متفاوت با استفاده از روش های درون بینی مثلا متدولوژی تفکر با صدای بلند مطالعه می شود. عملکرد تخصصی می تواند به صورت " عملکر برتر مداوم در یک مجموعه خاص کارهای نمونه ای در حوزه خاص " تعریف شود ( اریکسون و چارنس 1997:6 ) . بنابرین خصوصیات پایدار افراد مورد توجه قرار میگیرد و نه موفقیتی که فقط یکبار در دوران زندگی کسب می شود ( اریکسون و اسمیت 1991:2) پدیده هایی که می تواند به صورت تجربی در افراد مستند شده و بازتولید شود نقطه تمرکز چنین مطالعاتی هستند. استرنبرگ (1997) در دیدگاهی متضاد تخصص را یک سازه پیش نمونه محسوب می کند که از جنبه ها و اجزای متنوعی تشکیل شده است : مقدار دانش، سازمان دهی دانش، توانائی تحلیلی، توانائی خلاق برتر، کارکرد خودکار بهتر از نظر پردازش و نوعی توانائی عملی برتر که به متخصص اجازه میدهد توانائی های شناختی انتزاعی تری را در محدوده های حوزه ای که کار می کند به کار بگیرد. ، در شکل پیش نمونه ای خالص مد نظر او، تخصص خالص به ندرت توسط یک شخص به دست می آید ( استرنبرگ 1997:150) . ..

منبع : کتاب expertise and explicitation in the translation process

+ برای مشاهده متن انگلیسی ترجمه شده کلیک کنید