همانطور که در فصل 1 گفتیم می‌توان داده ها را به صورت داده رده ای یا کمّی تقسیم بندی بندی کرد. داده رده ای از برچسب‌ها یا نام‌ها برای شناسائی رده‌های آیتم‌ها استفاده می‌کند. داده‌های کمّی هم مقدارهای عددی هستند که نماینده یک مقدار هستند یا نشان می دهند که یک وضعیت چند بار تکرار می‌شود.
این فصل، روش‌های جدولی و گرافیکی که برای خلاصه سازی داده رده ای و کمّی به شکل رایج استفاده می‌شوند را ارائه می‌کند. می‌توان خلاصه‌های جدولی و گرافیکی داده را درگزارش های سالانه، مقالات روزنامه‌ها و تحقیقات علمی مشاهده کرد.. همه ما با این نوع ارائه‌ها مواجه شده ایم. بنابرین لازم است تا بدانیم که چگونه آماده و تفسیر می‌شوند. ما  کارمان را با بررسی روش‌های جدولی و گرافیکی که برای خلاصه سازی داده مرتبط با یک متغیر منفرد استفاده می شوند، شروع می‌کنیم. آخرین بخش نیز روش هایی را با هدف خلاصه سازی داده در هنگامی که رابطه ای بین دو متغیر مورد علاقه وجود دارد، تشریح می‌کند.
بسته‌های نرم افزار آماری مدرن قابلیت‌های گسترده ای را برای خلاصه سازی داده و آماده کردن ارائه‌های گرافیکی در خود دارند. Minitab و Excel دو بسته ای هستند که به شکل وسیع در دسترس هستند. در ضمیمه‌های این فصل برخی از قابلیت‌های آنها را نشان می‌دهیم.
خلاصه سازی داده رده ای
توزیع فراوانی
ما بحث مان درباره اینکه چگونه می‌توان از روشهای جدولی و گرافیکی برای خلاصه کردن داده رده ای استفاده کرد را با تعریف توزیع فراوانی شروع می‌کنیم.
توزیع فراوانی یک خلاصه جدولی از داده است که تعداد ( فراوانی) آیتم‌ها در هر رده  از بین چند رده غیر همپوشان را نشان می‌دهد.

توزیع‌های فراوانی نسبی و فراوانی درصدی
یک توزیع فراوانی به ما تعداد ( فراوانی) آیتم‌های هر کدام از چند رده غیر همپوشان را نشان می‌دهد. به هر حال ما اغلب علاقمند به این هستیم که  نسبت یا درصد آیتم‌های هر رده را بدانیم.. فراوانی نسبی یک رده برابر با کسر یا نسبتی از آیتم‌های متعلق به یک رده است. در یک مجموعه داده با n مشاهده ، فراوانی نسبی هر رده را می‌توان به صورت زیر تعیین کرد :
فراوانی نسبی
فراوانی نسبی یک رده = n/ فراوانی رده
فراوانی درصدی یک رده با ضرب فراوانی نسبی در 100 به دست می‌آید.
یک توزیع فراوانی نسبی یک خلاصه جدولی از داده است که فراوانی نسبی هر رده را نشان می‌دهد. یک توزیع فراوانی درصدی نیز فراوانی درصدی داده هر کلاس را به ما ارائه می‌کند.


نمودارهای میله ای و نمودارهای کیکی
نمودار میله ای یک ابزار گرافیکی با هدف توصیف کردن داده رده ای خلاصه شده در یک فراوانی، فراوانی نسبی یا توزیع فراوانی درصدی است. ما برچسب‌های مورد استفاده برای کلاس‌ها ( رده‌ها ) را در  یک محور نمودار ( معمولا محور افقی) تعیین می‌کنیم. در محور دیگر نمودار ( معمولا محور عمودی) نیز یک فراوانی، یک فراوانی نسبی یا یک مقیاس فراوانی درصدی هم استفاده می‌شود.سپس با استفاده از یک میله با عرض ثابت که بالای برچسب هر کلاس نوشته می‌شود ما طول میله را تا زمانی که به فراوانی، فراوانی نسبی یا درصدی آن رده برسد امتداد می‌دهیم. این میله ها در داده‌های رده ای باید  از هم تفکیک شوند تا بر این حقیقت که هر رده مجزا است تاکید کنیم. شکل 2.1 یک نمودار میله ای توزیع فراوانی مربوط به 50 خرید نوشیدنی غیر‌الکلی نشان می‌دهد.

مترجم سریع آمار همینک آماده انجام فوری و تخصصی ترجمه تان است. کافی است از بخش سفارش ترجمه با ما تماس بگیرید