در داده هایی که شامل زمان‌های حسابرسی انتهای سال می‌شود، بزرگ ترین مقدار داده 33 است و کوچک ترین مقدار داده 12 است. به این دلیل ما تصمیم گرفته ایم تا داده را با پنج کلاس خلاصه کنیم ، استفاده از معادله (2.2) به ما عرض کلاس تقریبی 4.2 = 5/(12-33) را می‌دهد. بنابرین ما تصمیم گرفتیم که از گرد کردن به بالا استفاده کنیم و در توزیع فراوانی از عرض کلاس پنج روز استفاده کنیم.
در عمل تعداد کلاس‌ها و عرض کلاس مناسب  از طریق آزمون و خطا تعیین می‌شود. وقتی یک تعداد احتمالی از کلاس‌ها انتخاب شد، معادله (2.2) برای یافتن عرض کلاس تقریبی استفاده می‌شود. می‌توان این فرایند را برای تعداد متفاوتی از کلاس‌ها تکرار کرد. در نهایت تحلیل گر برای تعیین ترکیب تعداد کلاس‌ها و عرض کلاس از قضاوت شخصیش استفاده می‌کند و بهترین توزیع فراوانی را برای خلاصه سازی داده ارائه می‌کند.
در بررسیداده زمان حسابرسی در جدول 2.4 بعد از اینکه در مورد استفاده از پنج کلاس تصمیم گرفتیم و عرض هر کلاس پنج روز شد،کار جدید ما تعیین حدهای کلاس درهر کلاس است.

هیچ توزیع فراوانی منفردی برای یک مجموعه داده بهترین توزیع محسوب نمی شود. ممکن است افراد متفاوت توزیع فراوانی‌های متفاوتی را بسازند که به یک اندازه قابل قبول باشند. هدف این است که گروه بندی طبیعی و تغییر داده را نشان دهیم.

حدهای کلاس : باید حدهای کلاس را طوری انتخاب کرد که هر آیتم داده متعلق به یک و فقط یک کلاس باشد. حد کلاس پایینی ، کوچک ترین مقدار داده احتمالی تخصیص یافته به کلاس را تعیین می‌کند. حد کلاس بالائی هم بزرگ ترین مقدار داده احتمالی تخصیص یافته به کلاس را تعیین می‌کند. در هنگام ساختن توزیع فراوانی‌ها برای داده کیفی ما نیازی به تعیین حدهای کلاس نداریم چون هر آیتم داده به طور طبیعی در یک کلاس مجزا قرار می‌گیرد. اما در داده  های کمّی مثل زمان‌های حسابرسی در جدول 2.4 ، باید حدهای کلاس در جایی که هر مقدار داده به کلاس تعلق می‌گیرد، تعیین شوند.

 

کیفیت ترجمه : ترجمه نقره ای

 

نکته: کلیه نمونه  ترجمه های سایت ترجمه فوری با کسب اجازه از مشتری در سایت درج می شود یا صرفا با هدف انتشار به عنوان نمونه ترجمه تهیه می شود.

برای سفارش ترجمه تخصصی آمار از بخش سفارش ترجمه در منوی سایت استفاده کنید . لطفا  در بخش موضوع واژه" ترجمه فوری آمار" را ذکر کنید