کلیدواژه ها : مکانیک خودرو، تغییر دنده خودرو، ترجمه مکانیک، خودروی برقی، ترجمه

تحقیقات زیادی از نقطه نظر محیطی ( آلودگی هوا و نویز و ... ) بر روی جایگزین کردن وسائل نقلیه برقی با وسائل نقلیه با سوخت بنزینی در حال انجام است. مکانیسم های تغییر دنده وسیله نقله برقی اگرچه برای کاهش اندازه موتور مفید هستند ولی این مکانیسم ها باعث بدتر  شدن عملکرد هدایت وسیله نقلیه می شوند. کنترل تغییر دنده اتوماتیک باعث حل مشکلات مربوط به وسائل نقلیه برقی از طریق استفاده از یک نوع خاص دنده می شود
مکانیسم تغییر دنده هیدرولیک که به شکل وسیع برای خودروهای با سوخت بنزینی استفاده می شود برای خودرو های برقی مناسب نیست چون  بازده سیستم انتقال گشتاور آن ضعیف است.  استفاده کردن از مکانیسم تغییر دنده الکتریکی در  وسائل نقلیه برقی روش مناسب تری محسوب می شود.دنده خودرو
در این مقاله ما یک سیستم کنترل تغییر دنده اتوماتیک را پیشنهاد می کنیم که از یک کنترلر تغییر دنده از نوع کلاچ الکترومغناطیسی ، یک موتور مغناطیسی دائمی و یک چاپر تایریستور (thyristor chopper ) که برای گردش توان و ترمز بازیابی بکار می رود ، تشکیل شده است. مشخصات سیستم پیشنهاد شده در بخش های بعدی به شکل مفصل ارائه می شوند
سیستم  هدایت خودروی برقی پیشنهاد شده در شکل به طور کامل قابل مشاهده است. چاپر تایریستور بوسیله یک پدال گاز یا یک پدال ترمز کنترل می شود. کتنرلر تغییر دنده اتوماتیک حالت کنونی اجرا را اندازه گیری می کند و تعیین می کند که آیا تغییر دنده با استفاده از مدار منطقی تغییر دنده لازم است یا خیر. اگر به این نتیجه برسد که تغییر دنده لازم است، دنده به شکل خودکار از حالت درگیر خارج می شود. بعد سرعت موتور کنترل می شود تا با سرعت خودرو در آن نسبت دنده خاص تطبیق داشته باشد. این کار کنترل سرعت موتور نام دارد. به محض اینکه کنترل سرعت موتور کامل شد، دنده دوباره به شکل خودکار درگیر می شود

منبع : مجله Electrical Engineering in Japan