انفجار فوری ( ANFO) - زمین شناسی

در هر رویداد انفجار، سه لرزه نگاری انفجار PG-2002 برای اندازه گیری های در فاصله های گوناگون از مکان انفجار به کار برده شد. هر لرزه‌نگاری شامل یک ترانسداکتور سرعت سه محوره و پس از آن جمع‌آوری داده‌ها می‌شد. برای پیش‌بینی اوج سرعت ذره در این سایت؛ طراحی انفجار برای هر قسمت به شکل دقیق بکار برده شد. حداکثر مقدار خرج های فوری در هر تاخیر با دقت ثبت شد و فاصله بین نقطه انفجار و ایستگاه نظارت نیز دقیقا با استفاده از تجهیزات ارزیابی اندازه‌گیری می‌شود. نتایج اندازه‌گیری های لرزش که در کنگلومرای بختیاری انجام شده بودند شامل سرعت اوج ذره؛ فرکانس و کل خرج و میزان خرج نسبت به تاخیر؛ فاصله و فاصله مقیاس دار می شدند و در جدول 5 به عنوان نمونه نمایش داده شده اند. تحلیل رگرسیون ساده با استفاده از همه جفت های داده ها با هدف اثبات رابطه مفید بین سرعت اوج ذره و فاصله مقیاس دار انجام شد.

ترجمه فوری زمین شناسی زلزله شناسی
برای ایجاد یک رابطه مفید بین سرعت اوج ذره و فاصله مقیاس دار ناشی از آرایه سرعت (نتیجه بردار سرعت؛ عمودی؛ عرضی و طولی)، تحلیل رگرسیون ساده با استفاده از کلیه جفت‌های داده انجام شد. تقریب‌های تناسب منحنی در چهارچوب رگرسیون ساده؛ خطی؛ لگاریتمی و نمائی متقابل و توانی مورد آزمایش قرار گرفت و بهترین معادله تقریبی با بالاترین همبستگی تعیین شد. در ادامه فرمولی که دارای 95% اطمینان است ارائه می‌شود. فاکتورهای تجربی K و β به ترتیب برابر 40.869 و 1.8717 تعیین شدند. نمودار رابطه به‌دست‌آمده بین اجزای سرعت ذره و فاصله مقیاس دار در شکل 6 قابل‌مشاهده است. چاشنی الکتریکی به لوله متصل‌کننده فوری مرتبط بود که برای آغاز کردن چرخه استفاده می‌شد. عملیات انفجاری ANFO (انفجار فوری) و پنتولیت (لایه اول) در حفاری پایه استفاده شد.

کلیدواژه ها: انفجار، زلزله نگاری، ترجمه زمین شناسی، ترجمه فوری زمین شناسی