فلسفه اسلامی در اسپانیا

در قرن دوازدهم مسلمانان اسپانیا مرکز مهمی از فعالیت فلسفی بودند. ابن باجه ( Ibn Bajja d. 1139) بر روی کارهای فارابی در منطق شرح های گسترده ای نوشت و همچنین بر علیه دیدگاه ابن سینا در مورد نامیرائی روح موضع گرفت. شاگرد او ابن طفیل ( مرگ 1186) که به دلیل نوشتن حی بن یقظان (Hayy ibn Yaqzan) شناخته شده است، یک راوی فلسفی بود که تقسیم بین درک فلسفی و رویکردهای تحت اللفظی دین را بررسی می کرد. داستان روائی حی بن یقظان ( یا زنده فرزند بیدار) داستان یک کودک است که بدون والدین خارج و از جوشش مواد طبیعی متولد می شود. او در یک جزیره به تنهایی رشد می کند و حقائق فلسفی را از طریق مشاهده و انعکاس استنباط می کند. نهایتا وقتی که او در بین افرادی قرار می گیرد که دین وحیانی را پذیرفته اند ، قادر به متقاعد کردن آنها در مورد اعتبار توسعه بدون کمک روحی  خودش نمی شود و نتیجه می گیرد که فلسفه و دین وحیانی باید در مسیرهای متفاوتی حرکت کنند و نیازهای حوزه های مجزائی را براورده کنند.

ادامه مطلب: فلسفه اسلامی در اسپانیا