مفاهیم آمار و احتمالات - ترجمه ریاضی

18.4 انتخاب مدل

پیش بینی یک مشاهده یک *Y برای متغیرهای همپراش *X را در نظر بگیرید و فرض کنید که  نشان دهنده یک زیرمجموعه از متغیرهای همپراش در مدل است ، به صورتی که  و  و داریم :

  • برازش کمتر از حد : متغیرهای همپراش خیلی اندک باعث تولید سوگیری بالائی می شوند
  • برازش بیش از حد : متغیرهای همپراش بسیار زیاد باعث ایجاد واریانس بالا می شود

روند

  1. تخصیص امتیاز به هر مدل
  2. جستجو در بین همه مدل ها برای یافتن مدلی که بالاترین امتیاز تست پیشفرض را دارد

در مقابل

میانگین مجذور خطای پیش بینی (MSPE)

ادامه مطلب: مفاهیم آمار و احتمالات - ترجمه ریاضی